Info

Visserijdagen 2019

Van woensdag 28 augustus tot en met zaterdag 31 augustua 2019 vinden in Harlingen de Visserijdagen plaats.

Praktische informatie Visserijdagen 2019

Huisregels in het evenementengebied

Dit jaar hebben we een evenementengebied aangewezen. In dit gebied gelden enkele huisregels.

 1. Dit evenement is voor alle inwoners en bezoekers van de stad Harlingen en de organisatie vraagt hen om zich te houden aan de algemeen geldende normen en waarden. Dat betekent dat het dreigen met of het gebruik van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, vervulling en/of vernieling niet worden getolereerd.
 2. De organisatie is gerechtigd om bezoekers de toegang tot het evenementengebied te weigeren of hen te (doen) verwijderen, als een bezoeker zich niet gedraagt volgens het bepaalde in deze huisregels, of als de organisatie dit vanwege andere redenen noodzakelijk vindt ter handhaving van de rust en orde tijdens dit evenement. Bezoekers wordt altijd verteld waarom een dergelijke maatregel genomen is.
 3. Bezoekers tonen desgevraagd een geldig legitimatiebewijs.
 4. Er geldt geen minimum toegangsleeftijd, maar de organisatie vindt dit evenement geen geschikte plek voor mensen jonger dan 12 jaar wanneer zij zonder begeleiding zijn.
 5. Het is verboden om in staat van dronkenschap het evenementengebied te betreden.
 6. De organisatie heeft altijd het recht om in het geval van overmacht aanpassingen aan het programma te doen.
 7. Het is tijdens dit evenement voor bezoekers jonger dan 18 jaar verboden om alcohol te kopen en/of te gebruiken. Tevens is het voor bezoekers boven de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te verstrekken en/of te verkopen aan bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar. Bij constatering van bovenstaand feit zal conform deze huisregels worden over gegaan tot verwijdering van het evenementengebied en/ of bekeurd worden door de daartoe bevoegde instanties zoals gemeentelijke handhaving of politie.
 8. Alle bezoekers van het evenement gaan akkoord met preventieve visitatie, waaronder -maar niet uitsluitend – bij de ingang. De door de organisatie aangewezen beveiligingsorganisatie heeft het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich op de evenementengebied bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het evenementengebied, tenzij de organisator van een evenement een ander beleid hanteert of er sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV in het evenementengebied gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen het evenementengebied wanneer daartoe aanleiding is. Onder visiteren en POV wordt het volgende verstaan: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.
 9. Het is verboden voor bezoekers de volgende zaken mee te nemen:
  • Alcoholische dranken in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen;
  • Vuurwerk en brandgevaarlijke goederen zoals spuitbussen;
  • Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen dienen.Bij het aantreffen van verboden en strafbaar gestelde voorwerpen zal de organisatie de personen bij wie het is aangetroffen, overdragen aan de politie.
 10. Het is een bezoeker van het evenementengebied verboden wettelijk verboden verdovende middelen (alle voorkomende drugs) te bezitten, te verhandelen of te gebruiken. Bij het aantreffen van verboden middelen zal de door de organisatie aangestelde beveiligingsorganisatie de personen bij wie dit is aangetroffen, overdragen aan de politie.
 11. Het betreden van het evenementengebied is geheel voor eigen risico.
 12. De organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van bezoekers in welke vorm dan ook.
 13. Bezoekers die misbruik maken van noodvoorzieningen worden verwijderd van het evenementengebied.
 14. Alle bezoekers zijn verplicht direct gehoor te geven aan aanwijzingen van de organisatie en/of beveiligingspersoneel. Het niet hieraan voldoen, kan leiden tot verwijdering van het evenementengebied.
 15. Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen kan bezoekers de toegang tot het evenementengebied ontzegd worden en overgedragen worden aan de politie. Eventuele schade wordt op de betreffende bezoeker verhaald.
 16. De verkoop, het gebruik en het in bezit hebben van lachgas is verboden op de evenemententerreinen.

In situaties waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

Parkeren

(verantwoordelijkheid Gemeente Harlingen)

Inwoners

Inwoners die hun auto tijdelijk niet in de binnenstad kunnen parkeren, kunnen terecht op:

 • parkeerterrein Spoorstraat
 • parkeerterrein Westerzeedijk
 • de parkeervakken Nieuwe Willemshaven

Uw parkeervergunning voor de binnenstad is hier geldig tijdens de Visserijdagen. Bezoekers aan het evenement worden met borden gewezen op de parkeermogelijkheden.

Bezoekers

Bezoekers worden met borden verwezen naar de parkeerplaatsen P3 en P4 voor bezoekers. Pendelbussen rijden vervolgens naar het centrum.

LET OP: Het parkeren in de bermen langs de Zuidwalweg,  Harlingerstraatweg en Westerzeedijk is ten strengste verboden. De wegsleepverordening blijft gewoon van kracht. De politie en de gemeente houden tijdens de Visserijdagen scherp toezicht op het parkeren.

Rode Kruis-posten

Tijdens de Visserijdagen richt het Rode Kruis een post op de Noorderhaven bij het stadhuis. Op zaterdag is het Rode Kruis overdag ook met een tent op de Nieuwe Vissershaven te vinden.

Afsluitingen centrum tijdens de Visserijdagen 2019

RSS

In verband met de Visserijdagen van woensdag 28 augustus tot en met zaterdag 31 augustus 2019, is er verkeershinder in het centrum van Harlingen. Ondernemers in het centrum van Harlingen moeten rekening houden met afsluitingen van het centrum vanaf 12.00 uur  ’s middags.

Woensdag 28 augustus 2019

 • 12.00 uur afsluiting centrum voor alle verkeer

Donderdag 29 augustus 2019

 • 10.00 uur afsluiting centrum voor particuliere auto’s; bevoorrading ondernemers blijft mogelijk.
 • 12.00 uur afsluiting centrum voor alle verkeer

Vrijdag 30 augustus 2019

 • 12.00 uur afsluiting centrum voor alle verkeer

Zaterdag 31 augustus 2019

 • 8.00 uur afsluiting centrum voor al het verkeer

Vergeet niet uw toeleveranciers hierover te informeren!

(bron; Gemeente Harlingen. Meer info op www.harlingen.nl)