Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Visserijdagen Harlingen (SVH) hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

 

Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze activiteiten. Ten aanzien van deze gegevens geldt SVH als verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving.

 

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:

Stichting Visserijdagen Harlingen

Postbus 132

8861 AK Harlingen

e-mail: info@visserijdagenharlingen.nl

 

Doel en achtergrond gegevensverwerking

SVH verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de administratie van haar vrijwilligers, sponsors en opdrachtnemers om te informeren over haar programmaonderdelen. De gegevens die wij van u kunnen vragen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, zonodig: bedrijfsnaam en hetgeen u levert.

Als u ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij de gegevens die u ons toestuurt op een wijze als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de afhandeling of de verdere verwerking.

De door u verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben. Wij delen persoonsgegevens slechts met derden indien dat nodig is en u daar toestemming voor hebt gegeven.

 

Social Media

Op deze website zijn knoppen opgenomen van diverse social media, zoals Facebook en Twitter. Via deze knoppen plaatsen de social media zelf een cookie.

 

Links naar andere websites

Op de website treft u links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties en bedrijven.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien wij gegevens van u verwerken, dan hebt u de mogelijkheid uw gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen door een e-mail te sturen. Alvorens wij tot wijziging etc overgaan, zullen wij eerst uw identiteit controleren. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijks voor die gegevens waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.

 

Als u geen informatie meer wilt ontvangen van ons, of als u vragen hebt over de website of SVH, stuur dan een e-mail naar info@visserijdagenharlingen.nl.

Privacy is een terrein dat in beweging is. Wij zullen de informatie op deze website dan ook zonodig aanpassen.